پايان نامه هاي دكتري

رديف

عنوان 

استاد راهنما

دانشجو

1

پيل سوختي واكنش احيا اكسيژن

 

دكتر مجيد جعفريان

مريم حسيني علي آبادي

2

بررسي اكسايش الكل ها بر روي الكترو كاتاليست ها بر پايه ي نيكل با ساختارهاي ماكروونانو

 

دكتر مجيد جعفريان

مهدي رشوندآوئي

3

سنتز و بررسي الكتروشيميايي نيمه رساناهاي نانو ساختار در تهيه سلولهاي خورشيدي بر پايه PbS

 

دكتر مجيد جعفريان

سميه ميانداري

4

بررسي و مطالعه سلول خورشيدي حساس شده با ذرات سولفيد سرب بر روي اكسيد روي

 

دكتر مجيد جعفريان

اشرف حيدري پور هريس

5

مطالعه خوردگي آلومينيوم و فولاد زنگ نزن با استفاده از آناليز نويز الكتروشيميايي و آنتروپي موجك

 

دكتر محمد قاسم مهجاني

رضا مشرفي

6

بررسي ابعاد فركتالي و نفوذ غيرمتعارف در پليمرهاي هادي

 

دكتر محمد قاسم مهجاني

احمد شريفي ويند

7

مطالعه نانو نيمه هادي ها با استفاده از روش هاي محاسباتي

 

دكتر سيف الله جليلي

فرزاد مولاني

8

مطالعه برهمكنش [Prolin- Rich Homeodomin [PRH با DNA با استفاده از شبيه سازي هاي ديناميك مولكولي

 

دكتر سيف الله جليلي

ليلا كرمي

9

مطالعه خواص الكتروني نانو لوله هاي كربني عامل دار شده

 

دكتر سيف الله جليلي

مريم جمالي

10

مطالعه نانو لوله ها و نانو نوارهاي بور - نيتروژن با استفاده از روش هاي محاسباتي

دكتر سيف الله جليلي

راحله وزيري

11

بررسي و مطالعه سلول خورشيدي حساس شده با ذرات سولفيد سرب بر روي اكسيد روي

 

دكتر مجيد جعفريان

اشرف حيدري پور هريس

تاریخ به روز رسانی:
1395/01/17
تعداد بازدید:
1444
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.